Regiony a geografická regionalizace

Předmět vychází z distribuce geografických jevů v prostoru, z jejich hierarchické povahy a opakovatelnosti. První část je věnována konceptu regionu, klasifikaci regionů, jejich hierarchii, struktuře a polohového potenciálu. Druhá část předmětu se zabývá regionální taxonomií jako speciální klasifikační metodou. Důraz je kladen na vývoj komplexní prostorové organizace České republiky a jejích regionálních struktur, je diskutován i vztah mezi regionalizacemi území ČR a jejím administrativními členěními. Představeny jsou také metody regionální taxonomie. Ve cvičeních studenti aplikují vybrané regionalizační metody, ať již částečně či ve své úplnosti.