Řešitelský tým

Manažeři

RNDr. Petr Daněk, Ph.D.

Petr DaněkJe odborným asistentem na Geografickém ústavu PřF MU. Ve svém výzkumu se věnuje politické geografii, globálním politickým problémům, volbám, osídlení, regionalizaci a regionální geografii Asie. V rámci projektu je zaměstnán na pozici hlavního manažera.

Věnuje se inovacím v rámci předmětů Úvod do politické geografie, Globalizační seminář, Geografické myšlení, Regionální geografie Asie a Uneven Development. Vede a řídí projektový tým. Koordinuje realizaci jednotlivých klíčových aktivit. Zodpovídá za řádný chod projektu v souladu s harmonogramem, za průběžnou analýzu, za přípravu monitorovacích zpráv a za správnost případných změn v projektu.

e-mail:

danek@sci.muni.cz

telefon:

549 493 421

RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.

Pavel PtáčekJe odborným asistentem na Katedře geografie  UP v Olomouci, oddělení sociální geografie. Ve svém výzkumu se zaměřuje především na geografii dopravy, geografii obyvatelstva a sídel (otázky urbanizace a suburbanizace), regionální geografii, lokální a regionální rozvoj s institucionálním přístupem.

V rámci projektu je zaměstnaný jako odborný lektor. Věnuje se inovacím předmětů Geografické myšlení, Regionální geografie světadílů a aplikaci nového předmětu Spatial Planning and Urbanism. Podílí se na organizačním zajištění zahraničních exkurzí pro studenty a přednášek odborníků ze zahraničí (EU).

e-mail:

pavel.ptacek@upol.cz

telefon:

585 634 509

RNDr. Ondřej Šerý

Ondrej SeryJe doktorským studentem oboru Regionální geografie a regionální rozvoj na Geografickém ústavu PřF MU. Ve svém výzkumu se věnuje geografii průmyslu a analýze trhu práce, resp. ekonomické geografii obecně. V rámci projektu je zaměstnán na pozici manažera.

Řeší organizační věci, komunikuje se členy realizačního týmu. Sbírá a připravuje podklady pro vypracování průběžných zpráv o projektu. Spolupodílí se na realizaci aktivit vyplývajících z projektu.

e-mail:

ondrej.sery@mail.muni.cz

telefon:

549 497 602

Mgr. Jindřich Frajer

Jindrich FrajerJe doktorandem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, obor Environmentální geografie. Působí na Katedře geografie PřF UP v Olomouci jako projektový manažer a externí vyučující. V rámci výzkumu se zaměřuje na historickou geografii, environmentální historii (zejména vodstvo v krajině) a hydrologii. Na projektu je zaměstnán jako projektový manažer olomoucké sekce.

Stejně jako Mgr. O. Šerý řeší organizační záležitosti projektu, komunikuje se členy realizačního týmu, sbírá a připravuje podklady pro vypracování průběžných zpráv o projektu a také se spolupodílí na realizaci aktivit vyplývajících z projektu.

e-mail:

frajer.jindrich@seznam.cz

telefon:

585 634 595

 


 

Garanti výuky a inovací

Mgr. Ivan Andráško, Ph.D.

Ivan AndráškoJe odborným asistentem na Geografickém ústavu PřF MU. Ve svém výzkumu se věnuje regionální a sociální geografii, regionální politice a regionálnímu rozvoji, konkrétněji pak behaviorální geografii a kvalitě života.

V rámci projektu garantuje z odborného hlediska výuku a inovaci následujících předmětů: Regionální politika a regionální rozvoj a Quality of Life: Geographical Approaches.

e-mail:

geoganry@mail.muni.cz

telefon:

549 494 380

 

RNDr. Martin Culek, Ph.D.

Martin CulekJe odborným asistentem na Geografickém ústavu PřF MU. Ve svém výzkumu se věnuje fyzické geografii, konkrétněji pak krajinné ekologii, biogeografii a ochraně životního prostředí.

V rámci projektu garantuje z odborného hlediska výuku a inovaci následujících předmětů: Krajinná ekologie, Ekologie a životní prostředí, Biogeografie, Litogeografie.

e-mail:

culek@sci.muni.cz

telefon:

549 493 371

 

Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.

Daniel SeidenglanzJe odborným asistentem na Geografickém ústavu PřF MU. Ve svém výzkumu se věnuje geografii dopravy (zejména železniční a letecké dopravě), geografii obyvatelstva a geografii turismu.

V rámci projektu garantuje z odborného hlediska výuku a inovaci následujících předmětů: Humánní geografie, Geografie dopravy a Dopravní systémy.

e-mail:

seidenglanz@geogr.muni.cz

telefon:

549 497 228

 

Lektoři

Mgr. Jan Daniel

Jan Daniel Je doktorským studentem oboru Regionální geografie a regionální rozvoj na Geografickém ústavu PřF MU. Ve svém výzkumu se věnuje historické geografii a problematice proměny prostorové organizace českých zemí v průběhu 20. století. V rámci projektu pracuje na pozici lektora. Věnuje se aplikaci nového předmětu Environmental History of the Czech Republic.

e-mail:

jan.daniel@upol.cz

telefon:

585 634 527

 

RNDr. Jan Divíšek

Jan DivisekJe Ph.D. studentem oboru Fyzická geografie Geografickém ústavu Přf MU. Zabývá se biogeografií a ekologií společenstev.

V rámci projektu je zaměstnán na pozici lektora a věnuje se inovaci předmětu Biogeografie a Krajinná ekologie. Podílí se na organizačním zajištění zahraničních exkurzí a praxí studentů.

e-mail:

divisekjan@mail.muni.cz

telefon:

549 495 982

osobní stránka v is.muni.cz

 

Mgr. Milada Dušková

Milada DuškováJe studentkou doktorského studijního programu Mezinárodní rozvojová studia na Přírodovědecké fakultě v Olomouci. V disertační práci se věnuje problematice opuštěných těžebních prostor v Bosně a Hercegovině. Oborově se zaměřuje na antropogenní geomorfologii.

V rámci projektu je zaměstnána na pozici lektor a náplní její práce je tvorba elektronické podpory výuky předmětu Přehled přírodních rizik a hazardů, spolupráce při organizaci spolupráce s praxí, konference „Geographical Research in the Czech Republic“ a soutěže studentských vědeckých prací.

 

e-mail:

milada.duskova@seznam.cz

telefon:

 

doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D.

Marián HalásJe docentem na Katedře geografie UP v Olomouci, a také vedoucím oddělení sociální geografie. Ve svém výzkumu se zaměřuje především prostorovou organizaci (regionální taxonomie, prostorové modely a interakce, zákonitosti sídelních a regionálních systémů), řízení a plánování prostoru (urbanismus a územní plánování, municipální ekonomie, municipální politika, regionální ekonomie, regionální rozvoj a politika), přeshraniční vazby a spolupráci.

V rámci projektu pracuje jako odborný lektor. Věnuje se aplikaci nových předmětů Municipální ekonomie a municipální politika a Regiony a geografická regionalizace. Podílí se na organizačním zajištění přednášek významných odborníků ze zahraničí (EU).

e-mail:

marian.halas@upol.cz

telefon:

585 634 593

Mgr. Ondřej Herzán

Ondrej HerzanJe doktorským studentem oboru Fyzická geografie na Geografickém ústavu PřF MU. Svůj výzkum zaměřuje na problematiku vegetační stupňovitosti ve vybraných pohořích a nové trendy v této oblasti. V rámci projektu je zaměstnán na pozici lektora.

Věnuje se inovacím předmětů Geografie Evropy, Regionální geografie světa - Afrika, Austrálie a Oceánie, Regionální geografie Amerik a Regionální geografie Asie. Dále se, ve spolupráci s UP, podílí realizaci zahraniční exkurze. Kromě výše zmíněného má na starosti publicitu projektu.

e-mail:

106876@mail.muni.cz

telefon:

549 497 604

osobní stránka v is.muni.cz

 

Mgr. et Bc. Filip Chvátal

Filip ChvatalJe doktorským studentem oboru Regionální geografie a regionální rozvoj na Geografickém ústavu PřF MU. Ve svém výzkumu se věnuje geografii dopravy a regionálnímu rozvoji. V rámci projektu je zaměstnán na pozici lektora. Věnuje se inovacím v rámci předmětů Geografie dopravy a Dopravní systémy. Podílí se na organizačním zajištění exkurze do praxe a odborných praxí studentů.

e-mail:

fchvatal@mail.muni.cz

telefon:

549 497 615

osobní stránka v is.muni.cz

 

Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.

Pavel KlapkaJe odborným asistentem na Katedře geografie UP v Olomouci, oddělení sociální geografie. Ve svém výzkumu se zaměřuje především na prostorovou organizaci (regionální taxonomie, prostorové interakce, geografie času). Mezi jeho další odborné zájmy patří historický vývoj a struktura krajiny, geografie cestovního ruchu a rekreace, udržitelnost.

V rámci projektu pracuje na pozici odborného lektora. Věnuje se aplikaci nových předmětů Regiony a geografická regionalizace a Environmental History of the Czech Republic.

e-mail:

pavel.klapka@upol.cz

telefon:

585 634 591

 

Mgr. Kamila Klemešová

Kamila KlemešováJe studentkou doktorského studijního programu Regionální geografie a regionální rozvoj na Geografickém ústavu PřF MU. Ve svém výzkumu se věnuje povodňové problematice v kontextu regionálního rozvoje. V rámci projektu je zaměstnána na pozici lektora. Věnuje se inovacím v rámci předmětů Regionální politika a regionální rozvoj a Quality of Life.

e-mail:

kamilak@mail.muni.cz

telefon:

549 497 616 

RNDr. Aleš Létal, Ph.D.

Aleš LétalJe odborným asistentem na Katedře geografie UP v Olomouci, a také vedoucím oddělení fyzické geografie. Ve svém výzkumu se zaměřuje především na aplikace GIS v geografických a biologických oborech, mapování krajiny a krajinnou ekologie (geoekologii).

V rámci projektu je zaměstnaný jako odborný lektor. Věnuje se inovacím v rámci předmětů GIS in Regional Geography a aplikaci nového předmětu Regional Innovation Systems. Podílí se na organizačním zajištění kurzu nových technik kartografické vizualizace a analýzy.

e-mail:

ales.letal@upol.cz

telefon:

585 634 506

RNDr. Tatiana Mintálová, Ph.D.

Tatiana MintalovaJe odbornou asistentkou na Katedře geografie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Ve svém výzkumu se věnuje geografii zemědělství a venkova a kulturní geografii. V rámci projektu je zaměstnán na pozici lektora.

Věnuje se inovacím v rámci předmětů Kulturní geografie, a Evropská unie a euroregiony. Podílí se na organizačním zajištění zahraničních exkurzí a přednášek odborníků z praxe.

e-mail:

tatiana.mintalova@upol.cz

telefon:

585 634592

 

RNDr. Robert Osman

Robert OsmanJe studentem doktorského studijního programu Regionální geografie a regionální rozvoj na Geografickém ústavu PřF MU. Ve svém výzkumu se věnuje geografii města a sídelních systémů, behaviorální geografii a geografii času. V rámci projektu je zaměstnán na pozici lektora. Věnuje se inovacím v rámci předmětů Humánní geografie a Geografické myšlení. Podílí se na organizačním zajištění konferencí.

e-mail:

osman@mail.muni.cz

telefon:

549 497 602

osobní stránka v is.muni.cz

 

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Irena SmolováJe docentkou na Katedře geografie UP v Olomouci, oddělení fyzické geografie, a také proděkankou pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti PřF UP. Ve svém výzkumu se zaměřuje především na různé aspekty těžby nerostných surovin na území ČR, přírodní rizika a hazardy, regionální geografii České republiky a Slovenska. Mezi její odborné zájmy patří především geomorfologie, změny krajinné struktury a svahové deformace.

V rámci projektu pracuje jako odborná lektorka. Věnuje se inovaci předmětu Přehled přírodních rizik a hazardů. Podílí se na organizaci soutěží studentských vědeckých prací.

e-mail:

irena.smolova@upol.cz

telefon:

585 634 511

Mgr. Eva Svobodová

Eva SvobodováJe studentkou doktorského studijního programu Fyzická geografie na Geografickém ústavu PřF MU. Ve svém výzkumu se věnuje antropogenní a environmentální geomorfologii. V rámci projektu je zaměstnána na pozici lektora. Podílí se na organizaci soutěží studentských vědeckých prací a zajišťování přednášek odborníků ze zahraničí (EU). Věnuje se inovacím v rámci předmětu Politická geografie.

e-mail:

svobodova.e@mail.muni.cz

telefon:

549 491 088 

doc. RNDr. Zdeněk Szcyrba, Ph.D.

SzcyrbaJe vedoucím katedry a docentem na Katedře geografie Univerzity Palackého v Olomouci. Odborně se věnuje zejména geografii průmyslu, služeb a bydlení.V rámci projektu se podílí na organizování zahraničních exkurzí a výuce inovovaných předmětů.

e-mail:

zdenek.szczyrba@upol.cz

telefon:

 585 634 500

Mgr. Miloslav Šerý

miloslav seryJe doktorandem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, studijního oboru Politická a kulturní geografie. Působí na Katedře geografie PřF UP v Olomouci jako asistent. V rámci vědeckovýzkumné činnosti se zaměřuje na kulturní aspekty geografického prostředí. Na projektu participuje jako lektor. Věnuje se inovacím v rámci předmětu Kulturní geografie a aplikaci nového předmětu Conflict Regions of Contemporary World. Podílí se na organizačním zajištění krátkodobých zahraničních studijních pobytů akademických pracovníků.

e-mail:

SeryMilos@email.cz

telefon:

585 634 595

doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.

Václav ToušekJe docentem na Katedře geografie UP v Olomouci (kde zastává také funkci zástupce vedoucího katedry) a na Geografickém ústavu PřF MU. Ve svém výzkumu se věnuje regionálnímu rozvoji, geografii průmyslu a trhu práce. V rámci projektu je zaměstnán na pozici lektora.

Má na starosti vytvoření nového předmětu Evropská unie a regiony, zabezpečuje exkurzi po institucích z praxe, zajišťuje studentské praxe, vytvoření tématického atlasu ČR a konferenci "Geographical Research in the Czech Republic".

e-mail:

vaclav.tousek@upol.cz

telefon:

585 634 505

Mgr. et Mgr. Petr Voda

Petr VodaJe studentem doktorského studijního programu Regionální geografie a regionální rozvoj na Geografickém ústavu PřF MU a doktorského studijního programu Politologie na Katedře politologie FSS MU. Odborně se zaměřuje na volební geografii a volební chování. V rámci projektu je zaměstnán na pozici lektora. Věnuje se inovacím v rámci předmětů Úvod do politické geografie a Globalizační seminář. Podílí se na organizačním zajištění exkurze do institucí Evropské unie.

e-mail:

pvoda@fss.muni.cz

telefon:

549 497 602

osobní stránka v is.muni.cz

 

Bc. Lenka Zahrádková

Lenka ZahrádkováJe studentkou magisterského studijního programu Humanitní environmentalistika na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V rámci projektu se podílí na tvorbě učebnice o regionální geografie Indie.

e-mail:

lenka.zahradka@gmail.com

telefon:

 

osobní stránka v is.muni.cz

 

 

Mgr. Pavlína Zrůstová

Pavlína ZrůstováJe studentkou doktorského studijního programu Regionální geografie a regionální rozvoj na Geografickém ústavu PřF MU. Ve svém výzkumu se věnuje kvalitě života a problematice pohraničí. V rámci projektu je zaměstnána na pozici lektora. Podílí se na organizačním zajištění odborných praxí studentů, exkurze do institucí Evropské unie a kurzu prezentačních dovedností.

e-mail:

PZrustova@seznam.cz

telefon:

549 497 602 

osobní stránka v is.muni.cz

 

 


 

Externí lektoři

Mgr. Stanislav Cetkovský

Stanislav CetkovskýJe vědeckovýzkumným pracovníkem na Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i., oddělení environmentální geografie v Brně, kde se specializuje na oblast krajinné ekologie, aktuálně zejména na hodnocení vlivu energetického sektoru na životní prostředí a související konflikty land-use. Působí ve společnosti Ventureal, kde má na starosti mimo jiné oblast posuzování vlivu na životní prostředí.

e-mail:

cetkovsky@geonika.cz

telefon:

545 422 720

RNDr. Bohumil Frantál

Bohumil FrantalJe vědeckovýzkumným pracovníkem na Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i., oddělení environmentální geografie v Brně. V rámci svých výzkumných aktivit se zabývá problematikou sociálních konfliktů v kontextu průmyslového využívání krajiny, percepcí environmentálních rizik, otázkami regionálních a lokálních identit, kvalitou života a prostorovými modely lidského chování.

Jako lektor na Masarykově univerzitě má v kompetenci výuku předmětů Aktuální problémy geografického výzkumu, Environmentální sociologie a Pokročilé statistické metody v geografickém výzkumu.

e-mail:

frantal@geonika.cz

telefon:

545 422 720

osobní stránka na geonika.cz

 

Mgr. Petr Klusáček, Ph.D.

Petr KlusáčekJe vědeckovýzkumným pracovníkem na Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i., oddělení environmentální geografie v Brně. V rámci svých výzkumných aktivit se zabývá mimo jiné problematikou brownfields a jejich opětovného využití, populačními trendy a bydlením na území vybraných městských regionů a dále specifiky výkonu veřejné správy na úrovni obcí na území České republiky. V rámci projektu se podílí zejména na výuce v rámci předmětu Aktuální problémy geografického výzkumu, přičemž náplň jím vedených seminářů koresponduje s výše uvedenými hlavními výzkumnými tématy.

e-mail:

klusacek@geonika.cz

telefon:

545 422 729

Mgr. Eva Malířová

Eva MalirovaJe koordinátorkou vzdělávacího týmu brněnské neziskové organizace NaZemi, kde se podílí na vzniku metodických materiálů pro učitele a na přípravě a lektorování seminářů pro pedagogy. V rámci projektu je zaměstnána na pozici lektorky a věnuje se přípravě nového kurzu Globální problémy světové ekonomiky.

e-mail:

eva.malirova@nazemi.cz

telefon:

774 437 377

Mgr. Martina Pavlíčková

Martina PavlickovaJe součástí vzdělávacího týmu brněnské neziskové organizace NaZemi, kde se podílí na vzniku metodických materiálů pro učitele a na přípravě a lektorování seminářů pro pedagogy. V rámci projektu je zaměstnána na pozici lektorky a věnuje se přípravě nového kurzu Globální problémy světové ekonomiky.

e-mail:

martina.pavlickova@nazemi.cz

telefon:

775 064 424

 


 

Jazykoví lektoři

Mgr. Radomíra Bednářová

Radka BednarovaMgr. Radomíra Bednářová je zaměstnankyní Centra jazykového vzdělávání MU, kde je zodpovědná za výuku lékařské angličtiny. Získala osvědčení Certificate in Advanced English. Anglický jazyk vystudovala na Filosofické fakultě MU, v rámci studia prošla několika studijními a pracovními pobyty v Británii a v Magdeburgu a ve Vídni. V roce 2009 absolvovala intenzivní metodický kurz pro učitele lékařské angličtiny v Edinburghu. Má zkušenost jako lektorka obecné angličtiny z několika jazykových škol v Brně a Praze. V současnosti se podílí na tvorbě a realizaci nových učebních materiálů v projektu Compact v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V projektu Geoinovace je na pozici lektorky a zodpovídá za tvorbu a realizaci nového kurzu Academic Writing.

e-mail:

rbednar@med.muni.cz

telefon:

549 494 178

Mgr. Robert Helán, Ph.D.

Robert HelánRobert Helán je zaměstancem Centra jazykového vzdělávání na Masarykově univerzitě, kde se věnuje výuce lékařské angličtiny. Současně je studentem kombinovaného doktorského studijního programu na Filosofické fakultě v oboru Filologie anglického jazyka. Je držitelem mezinárodního cerifikátu TESOL a diplomu ALIC. V roce 1999 se zúčastnil intenzivního kurzu pro učitele v Bournemouth v Anglii, v roce 2001 abolvoval studijní pobyt v San Antoniu a v roce 2009 získal Fulbright-Masarykovo stipendim na roční stáž do Kalifornie na University of California. V současnosti se podílí na tvorbě a realizaci nových učebních materiálů v projektu Compact v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci projektu Geoinovace je na pozici lektora zodpovědný za tvorbu, organizaci a realizaci nového kurzu Academic Writing.

e-mail:

rhelan@med.muni.cz

telefon:

549 493 933

 


 

Finanční manažeři

Ing. Bc. Andrea Svobodová

e-mail:

andreas@sci.muni.cz

telefon:

549 494 810

Ing. Radka Komínková

e-mail:

radka.kominkova@upol.cz

telefon:

585 631 441

Ing. Hana Krásenská

e-mail:

hanakra@sci.muni.cz

telefon:

549 494 914

Personalistka

Ing. Kristýna Anderlová

e-mail:

anderlov@sci.muni.cz

telefon:

549 496 945