Inovované předměty na KG PřF UP

GIS in Regional Geography

více

Kulturní geografie

Předmět se věnuje vymezení základních pojmů kulturní geografie, zaměřuje se na prehistorické počátky vývoje civilizace, zahrnuje základní poznatky o jednotlivých kulturních znacích lidstva – jazyk, náboženství, písmo včetně národnostního složení světa. Objasňuje vývoj jednotlivých kulturně-historických etap od starověku až po současnost. Z širokého spektra poznatků je struktura výuky zaměřena na význam sociokulturních faktorů v časovém průřezu regionálních specifik. Účelem je poskytnout základní orientaci v sociálních a kulturních integračních i desintegračních procesech, které probíhají v lokálních anebo regionálních komunitách. Zároveň věnuje pozornost kulturnímu dědictví ve světě i u nás.

více

Přehled přírodních rizik a hazardů

Předmět je zaměřen na problematiku přírodních rizik a hazardů. Definovány jsou základní pojmy riziko a hazard včetně historického aspektu. Obsah přednášky je rozdělen na část věnovanou endogenním přírodním rizikům, zejména sopečné činnosti, zemětřesení a extraterestrickým vlivům, a na část věnovanou exogenním rizikovým jevům, zejména hydrologickým (povodně, zaplavení pobřežních oblastí, tsunami), klimatickým, meteorologickým (přívalové srážky, tropické cyklony, silné větry) a geomorfologickým (sesuvy, eroze). U každého z rizikových jevů je věnována pozornost příčinám vzniku, metodám hodnocení, následkům a historicky nejvýznamnějším událostem.

více