Manuál pro studenty

Činnost v průběhu praxe

Na zvoleném pracovišti se studenti po dobu praxe podílejí na jeho činnosti a řešených projektech. Tj. nejedná se o exkurzi (pasivní přihlížení) ani jen o průzkum zvoleného pracoviště, ale o aktivní participaci na jeho činnosti. Je potřeba očekávat, že budete pověřeni nějakým konkrétním úkolem (zpracovat data, provést průzkum, provést mapování, vytvořit mapové vrstvy apod.). Doporučuje se tuto činnost s kontaktní osobou na zvoleném pracovišti předem konzultovat. Můžete také sami přijít s návrhy, co byste pro zvolenou instituci v rámci své praxe mohli vytvořit. Může to být např. činnost související s tématem Vaší diplomové práce nebo jiným odborným zájmem.

 

Místo a čas realizace praxe

Praxi lze vykonat kdekoliv v ČR, tj. lze ji vykonat např. i v okolí bydliště (volbu pracoviště vždy předem konzultujte s učiteli kurzu). Přítomnost na pracovišti po celou dobu praxe je doporučená, ale není podmínkou – část praxe můžete vykonat např. samostatnou prací v terénu, na fakultě nebo doma (v případě, že je žádoucí terénní výzkum nebo prostorové podmínky na daném pracovišti neumožňují celodenní pobyt apod.). Optimální dobou pro získání praxe je zkouškové období nebo prázdniny, a to před i po vlastním semestru. Praxi lze ve zdůvodněných případech vykonat i v průběhu semestru, ale musí být nahrazena zameškaná výuka. Nelze ji vykonat v době stanovené harmonogramem semestru pro terénní cvičení.

 

Průběh kurzu a hodnocení výsledků
Smyslem praxe je umožnit poznání jak se „dělá“ geografie a kartografie mimo hranice univerzity. Administrativa s tím spojená by měla být minimální. Studenti se zúčastní úvodní instruktážní schůzky. Další – domluva s kontaktní osobou na vybraném pracovišti i vlastní praxe – je už věcí individuální iniciativy studenta. Vybrané pracoviště a termín praxe oznámí studenti vždy předem (nejpozději v zápočtovém týdnu) některému z vyučujících kurzu, podle tematického zaměření praxe (ta nemusí odpovídat specializaci studia). Tím je pro fyzickou geografii Mgr. Jan Divíšek, případně Mgr. Kamil Láska Ph.D., pro kartografii Mgr. Karel Staněk, Ph.D. a pro socioekonomickou geografii a regionální rozvoj Mgr. Filip Chvátal, případně RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Absolvování praxe lze prokázat jedním ze dvou způsobů:
1. předložením výsledků práce, která vznikla v průběhu praxe (např. výzkumná zpráva, soubor dotazníků a jejich vyhodnocení, databáze, mapa apod.)
2. předložením zprávy o průběhu praxe (její osnova níže).
V obou případech bude výsledek předložen v písemné podobě a bude podepsán kontaktní osobou z pracoviště, kde praxe probíhala (v případě, že výsledek není možné nebo žádoucí vytisknout, odevzdá jej student elektronicky a doplní stručnou zprávou o tom, jak byl tento výsledek vytvořen a jaký podíl na tom měl student – opět podepsanou příslušnou kontaktní osobou). Hodnocení ze strany pracoviště, kde praxe probíhala, není požadováno.
Osnova zprávy o průběhu praxe
Dokládáte-li absolvování praxe předložením výsledků, nemusíte tuto zprávu psát. Zpráva stačí velmi stručná, cca 2 strany, měla by však přinést následující informace:
1. Název a místo pracoviště
2. Kontaktní osoba (vč. kontaktního spojení)
3. Datum průběhu praxe
4. Charakteristika činnosti instituce/pracoviště
5. Projekty řešené v době praxe (s nimiž jsem se seznámil/a)
6. Projekt/projekty, na nichž jsem se podílel/a
7. Popis obsahu mé pracovní činnosti během praxe
8. Popis výsledků mé práce
9. Hodnocení náročnosti úkolů, které jsem vykonával/a v průběhu praxe
10. Předmět/předměty, ze kterých jsem v průběhu praxe nejvíc čerpal/a
11. V čem byla praxe pro mě přínosná
12. Subjektivní hodnocení užitečnosti praxe pro moje geografické vzdělání (škála 1 až 10, 1=žádné, 10=velmi vysoké)
13. Doporučení pro studenty, kteří budou praxi absolvovat později
14. Podpis kontaktní osoby na pracovišti

Průběh kurzu a hodnocení výsledků

Smyslem praxe je umožnit poznání jak se „dělá“ geografie a kartografie mimo hranice univerzity. Administrativa s tím spojená by měla být minimální. Studenti se zúčastní úvodní instruktážní schůzky. Další – domluva s kontaktní osobou na vybraném pracovišti i vlastní praxe – je už věcí individuální iniciativy studenta. Vybrané pracoviště a termín praxe oznámí studenti vždy předem (nejpozději v zápočtovém týdnu) některému z vyučujících kurzu, podle tematického zaměření praxe (ta nemusí odpovídat specializaci studia). Tím je pro fyzickou geografii Mgr. Jan Divíšek, případně Mgr. Kamil Láska Ph.D., pro kartografii Mgr. Karel Staněk, Ph.D. a pro socioekonomickou geografii a regionální rozvoj Mgr. Filip Chvátal, případně RNDr. Petr Daněk, Ph.D. Absolvování praxe lze prokázat jedním ze dvou způsobů:

1. předložením výsledků práce, která vznikla v průběhu praxe (např. výzkumná zpráva, soubor dotazníků a jejich vyhodnocení, databáze, mapa apod.)

2. předložením zprávy o průběhu praxe (její osnova níže).

V obou případech bude výsledek předložen v písemné podobě a bude podepsán kontaktní osobou z pracoviště, kde praxe probíhala (v případě, že výsledek není možné nebo žádoucí vytisknout, odevzdá jej student elektronicky a doplní stručnou zprávou o tom, jak byl tento výsledek vytvořen a jaký podíl na tom měl student – opět podepsanou příslušnou kontaktní osobou). Hodnocení ze strany pracoviště, kde praxe probíhala, není požadováno.

 

Osnova zprávy o průběhu praxe

Dokládáte-li absolvování praxe předložením výsledků, nemusíte tuto zprávu psát. Zpráva stačí velmi stručná, cca 2 strany, měla by však přinést následující informace:

1. Název a místo pracoviště

2. Kontaktní osoba (vč. kontaktního spojení)

3. Datum průběhu praxe

4. Charakteristika činnosti instituce/pracoviště

5. Projekty řešené v době praxe (s nimiž jsem se seznámil/a)

6. Projekt/projekty, na nichž jsem se podílel/a

7. Popis obsahu mé pracovní činnosti během praxe

8. Popis výsledků mé práce

9. Hodnocení náročnosti úkolů, které jsem vykonával/a v průběhu praxe

10. Předmět/předměty, ze kterých jsem v průběhu praxe nejvíc čerpal/a

11. V čem byla praxe pro mě přínosná

12. Subjektivní hodnocení užitečnosti praxe pro moje geografické vzdělání (škála 1 až 10, 1=žádné, 10=velmi vysoké)

13. Doporučení pro studenty, kteří budou praxi absolvovat později

14. Podpis kontaktní osoby na pracovišti