Informace

Česká geografická společnost a Sekce geografického vzdělávání společně s partnery projektu Geoinovace vyhlašují

9. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU VĚDECKOU PRÁCI Z OBORU GEOGRAFIE

a zároveň

3. ROČNÍK SOUTĚŽE O CENU STANISLAVA ŘEHÁKA

Co to je?         

Soutěž studentských vědeckých prací, které kladou důraz na prostorový či geografický rozměr zkoumaného tématu, a to v jakémkoliv měřítku, kontextu a chápání prostorovosti. Cílem soutěže je motivovat studenty k aktivní účasti ve vědě a výzkumu a k dalšímu působení v oblasti bádání a poznávání. Pokud si myslíte, že vaše práce prezentuje zajímavé téma nebo je v něčem inovativní, je dobře zpracovaná a zajímá vás názor odborníků z jiné univerzity nebo ji chcete porovnat s pracemi jiných studentů – pak je to soutěž pro vás.

Kdo a jak se může přihlásit?
Soutěže se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti a čerství absolventi bakalářského a magisterského studia všech vysokých škol na území České republiky. Práce budou členěny do dvou kategorií:
a)     Studentské práce po dobu bakalářského studia včetně bakalářské práce,
b)     Studentské práce po dobu magisterského studia, eseje, články, rozpracované části DP apod.

Přihlášení je možno provézt dvěma způsoby:
a)      Studenti kontaktují příslušného akademického pracovníka, který je koordinátorem fakultního kola soutěže SVOP na jejich katedře (viz seznam). Jejich práce se pak tohoto výběrového kola zúčastní a případně bude automaticky přihlášena do kola celostátního.
b)     V případě, že na jejich fakultě toto první výběrové kolo soutěže neprobíhá, mohou se studenti přihlásit přímo a to tak, že zašlou svoji práci na emailovou adresu milada.duskova@upol.cz.

Přihlášenou práci je třeba odevzdat v elektronické podobě. Pokud se jedná o práci obhájenou, je nutné přiložit také posudky školitele a oponenta. Vybrané práce budou ve stanoveném termínu prezentovány před odbornou komisí akademických pracovníků činných v oboru geografie (jmenuje Hlavní výbor ČGS).

Jaké jsou ceny?
1. místo: 3 000 Kč; 2. místo: 2 000 Kč; 3. místo: 1 000 Kč a věcné ceny pro všechny účastníky.

Jaké jsou termíny?
Obhajoba práce před odbornou komisí proběhne 27. 9. 2013 na PřF Univerzity Palackého v Olomouci v rámci konference „Nové výzvy pro geografii“, která se uskuteční ve dnech 5. a 6. září 2013.  Ve stejném termínu proběhne také vyhlášení vítězů a předání cen.

Sběr studentských prací bude ukončen 30. 6. 2013 (v případě účasti skrze výběrové fakultní kolo rozhodují individuální termíny jednotlivých pracovišť)

Kritéria pro hodnocení prací:

-          geografická povaha tématu (např. prostor, místo, krajina, měřítko, území, životní prostředí, mapa, regionální rozvoj, globalizace, geopolitika…); téma nemusí být ryze geografické, ale musí mít přesahy do tohoto oboru
-          inovativnost zpracování (nová témata, neotřelé metody, vlastní iniciativa studenta při uchopení a zpracování tématu)
-          struktura práce (způsob argumentace, logické propojení jednotlivých částí práce)
-          formální zpracování textu,
-          úroveň ústní prezentace.

 

doc. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc., prezident České geografické společnosti
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc., vedoucí sekce Geografického vzdělávání České geografické společnosti  
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., garant soutěže   
Mgr. Milada Dušková, garant soutěže