Informace o soutěži

Česká geografická společnost a Sekce geografického vzdělávání společně s partnery projektu Geoinovace vyhlašují

8. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU VĚDECKOU PRÁCI Z OBORU GEOGRAFIE

a zároveň

2. ROČNÍK SOUTĚŽE O CENU STANISLAVA ŘEHÁKA

Co to je?         

Soutěž studentských vědeckých prací, které kladou důraz na prostorový či geografický rozměr zkoumaného tématu, a to v jakémkoliv měřítku, kontextu a chápání prostorovosti. Cílem soutěže je motivovat studenty k aktivní účasti ve vědě a výzkumu a k dalšímu působení v oblasti bádání a poznávání. Pokud si myslíte, že vaše práce prezentuje zajímavé téma nebo je v něčem inovativní, je dobře zpracovaná a zajímá vás názor odborníků z jiné univerzity nebo ji chcete porovnat s pracemi jiných studentů – pak je to soutěž pro vás.

Kdo a jak se může přihlásit?
Soutěže se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti a čerství absolventi bakalářského a magisterského studia všech vysokých škol na území České republiky. Práce budou členěny do dvou kategorií:
a)      bakalářské a jim podobné práce,
b)     magisterské a jim podobné práce (včetně odborných článků).

Přihlášení je možno provézt dvěma způsoby:
a)      Studenti kontaktují příslušného akademického pracovníka, který je koordinátorem fakultního kola soutěže SVOP na jejich katedře (viz seznam). Jejich práce se pak tohoto výběrového kola zúčastní a případně bude automaticky přihlášena do kola celostátního.
b)     V případě, že na jejich fakultě toto první výběrové kolo soutěže neprobíhá, mohou se studenti přihlásit přímo a to tak, že zašlou svoji práci na emailovou adresu soutez@geogr.muni.cz.

Přihlášenou práci je třeba odevzdat v elektronické podobě. Pokud se jedná o práci obhájenou, je nutné přiložit také posudky školitele a oponenta. Vybrané práce budou ve stanoveném termínu prezentovány před odbornou komisí akademických pracovníků činných v oboru geografie (jmenuje Hlavní výbor ČGS).

Jaké jsou ceny?
1. místo: 3 000 Kč; 2. místo: 2 000 Kč; 3. místo: 1 000 Kč a věcné ceny pro všechny účastníky.

Jaké jsou termíny?
Obhajoba práce před odbornou komisí proběhne 3. 9. 2012 na PřF Masarykovy univerzity v Brně v rámci Výroční konference ČGS „Nové výzvy pro geografii“, která se uskuteční ve dnech 3. – 7. 9. 2012 na PdF Masarykovy univerzity. Ve stejném termínu proběhne také vyhlášení vítězů a předání cen.

Sběr studentských prací bude ukončen 15. 7. 2012 (v případě účasti skrze výběrové fakultní kolo rozhodují individuální termíny jednotlivých pracovišť; zpravidla leden – duben 2012)

Kritéria pro hodnocení prací:

-          geografická povaha tématu (např. prostor, místo, krajina, měřítko, území, životní prostředí, mapa, regionální rozvoj, globalizace, geopolitika…); téma nemusí být ryze geografické, ale musí mít přesahy do tohoto oboru
-          inovativnost zpracování (nová témata, neotřelé metody, vlastní iniciativa studenta při uchopení a zpracování tématu)
-          struktura práce (způsob argumentace, logické propojení jednotlivých částí práce)
-          formální zpracování textu,
-          úroveň ústní prezentace.

 

Na základě doporučení HV ČGS schválili:
Tadeusz Siwek, prezident ČGS   Eduard Hofmann, vedoucí sekce GV   Aleš Ruda, garant soutěže    Jaromír Kolejka, ČGS při JMK