O časopise

O sborníku Geografický výzkum

Sborník Geografický výzkum vzešel z tradice workshopů, určených primárně pro prezentaci a diskusi výsledků studentů doktorského studia, která byla založena na Ústavu geoniky AV ČR v roce 2005. Od roku 2011 je tento workshop pořádán ve spolupráci Ústavu geoniky AV ČR a Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty MU. Současně začaly být plné texty příspěvků, pokud prošly recenzním řízením, publikovány v periodiku Geografický výzkum.
Časopis poskytuje prostor pro prezentování a diskusi výsledků výzkumu v oboru fyzické a humánní geografie, kartografie a příbuzných vědních oborů. Je otevřený všem přispěvatelům, bez ohledu na účast na workshopu. Časopis publikuje původní odborné články v češtině, angličtině nebo slovenštině. Všechny příspěvky procházejí anonymním recenzním řízením a v případě přijetí příspěvku i jazykovou korekturou.
Časopis vydává Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Vychází 1x ročně, zpravidla v červnu.


Adresa redakce:

RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Geografický výzkum
Geografický ústav
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

geografickyvyzkum@geogr.muni.cz


web: http://geoinovace.geogr.muni.cz/geograficky-vyzkum

ISSN časopisu: 1805-9120