Cíle

Cílem projektu je inovace geografických studijních programů na Masarykově univerzitě a Univerzitě Palackého.

Aktivity projektu jsou směřovány ke zvýšení kvality výuky, zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a posílení spolupráce mezi vysokými školami a praxí i mezi univerzitami navzájem. Toho bude dosaženo prostřednictvím inovací směřujících do čtyř oblastí:

(1) Aktualizace témat výuky, která zahrne i nové jevy a procesy soudobé globalizované společnosti, které jsou obtížně uchopitelné tradičními teoretickými rámci a pedagogickými postupy (zavedení 15 nových předmětů a aktualizace sylabů 14 stávajících předmětů).

(2) Inovace metod výuky, zvláště s důrazem na tvorbu nových moderních studijních materiálů, e-learning, využití elektronických studijních materiálů a ICT technologií, zavedení interaktivních forem výuky a zvýšení jazykových kompetencí absolventů (kurzy a studijní materiály v angličtině, kurz odborné angličtiny).

(3) Užší propojení výuky s požadavky praxe formou spolupráce s organizacemi zaměstnávajícími absolventy studia geografie.

(4) Prohloubení týmové spolupráce na úrovni fakult a mezi univerzitami a posílení zpětné vazby mezi studenty a akademickými pracovníky (evaluace).

V průběhu tří let trvání projektu se do něj zapojí nejméně 4,9 tis. studentů. Studenti se díky realizaci projektu budou lépe orientovat v odborné problematice, získají lepší jazykové kompetence, snáze se uplatní v interdisciplinárních a mezinárodních týmech nebo v zahraničí a to v odborné/vědecké práci nebo v oblasti praxe. To povede k vyšší konkurenceschopnost absolventů na trhu práce a k jejich větší uplatnitelnosti ve znalostní ekonomice. Aktivity projektu směřují k dosažení tohoto cíle přímo, tj. zaměřením na studenty VŠ jako cílovou skupinu, nebo nepřímo prostřednictvím zvyšování kvalifikace a dovedností pedagogických a odborných pracovníků a podporou posilování kontaktů na úrovni individuální i institucionální.