Cílové skupiny

Projekt se zaměřuje na dvě cílové skupiny. První cílovou skupinou jsou studenti geografických studijních programů na Geografickém ústavu MU Brno a na Katedře geografie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci.

Součástí cílové skupiny jsou studenti příbuzných specializací (geoinformatika, mezinárodní rozvojová studia a ekologie), čímž jsou posilovány interdisciplinární vazby studia.

Absolventi nacházejí uplatnění ve státní správě, v soukromých projekčních a kartografických firmách, NNO nebo ve výzkumu. Vyššímu uplatnění absolventů brání jejich nízké jazykové dovednosti, omezené manažerské schopnosti a omezená orientace mezi institucemi praxe. Projekt směřuje k odstranění těchto bariér. Předpokládáme, že nově vytvořených nebo inovovaných předmětů a dalších vzdělávacích aktivit se zúčastní v průběhu projektu téměř 5000 studentů. Ti, kteří se projektu zúčastní, získají vedle odborných znalostí také odborné jazykové znalosti, manažerské dovednosti a komplexnější orientaci na trhu práce v oboru.

Druhou cílovou skupinou jsou akademičtí pracovníci - vyučující odborné předměty na obou univerzitách. Díky projektu zvýší svou kvalifikaci, prohloubí kontakty se zahraničními odborníky, zlepší možnosti týmové spolupráce, upevní své jazykové schopnosti a zefektivní pedagogickou činnost.

Do projektu budou studenti zapojeni prostřednictvím účasti na nových a inovovaných předmětech, elearningových kurzech, stážích, exkurzích, konferencích a přednáškách zahraničních profesorů. Dostanou k dispozici nové moderní studijní materiály, které zkvalitní a zefektivní jejich studium. Díky přednáškám odborníků z praxe a stážím v institucích se zlepší jejich informovanost o možnostech uplatnění na trhu práce.