úvod

Geografický ústav Přírodovědecké fakulty MU a Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. pořadají workshop doktorandů Geografický výzkum v České republice. Poslední ročník se uskutečnil 16. 9. 2011 v Brně pod záštitou ředitelů doc. RNDr. Petra Dobrovolného, CSc. a Prof. RNDr. Radima Blahety, CSc.

Světová geografie je dnes škálou diskutovaných témat a různorodostí filosofických přístupů tak pestrou a živoucí disciplínou jako nikdy dříve. Ve výuce na českých univerzitách je možné tuto pestrost přiblížit jen částečně, díky omezením daným strukturou akreditovaných studijních plánů, znalostmi profesorů i obtížností a „vzdáleností“ některých nových přístupů a témat a od způsobů dělání geografie tady v ČR. Mladí geografové na počátku samostatného výzkumu, zejména doktorští studenti, se tak ocitají v nesnadné situaci. Jsou dobře vybaveni znalostí přístupů a metod používaných na českých univerzitách, ale současně ze studijních pobytů v zahraničí, čtení literatury, osobních kontaktů i díky vlastní invenci objevují a nalézají pro svůj výzkum podněty a inspiraci, které jsou v kontextu české geografie nové, nezvyklé, netradiční. Z toho vyplývá přirozená potřeba diskutovat toto nové s jinými.

Geografický výzkum v České republice je fórem pro takovou diskusi. Naší ambicí je vytvořit dostupný, nízkoprahový, otevřený „prostor“ pro setkání geografů, kteří mají chuť prezentovat své výzkumy, otázky, nápady, metody. Je otevřená k prezentaci výsledků všech mladých geografů a výzkumníků z příbuzných disciplín, ale největší zájem očekáváme mezi doktorandy. Formát konference je zvolený tak, aby poskytl dostatek času a prostoru pro diskusi a zpětnou vazbu k prezentovaným tématům. Konference usiluje tematicky pokrýt celou šíři současné geografie (fyzická, sociální, kartografie, didaktika…) a příbuzných disciplín.