Workshop v roce 2014

V dnech 12. a 13. září 2014 úspěšně proběhl 9. ročník (z toho 4. ročník pořádaný díky Geoinovacím ve větším měřítku) brněnského Workshopu doktorandek a doktorandů. Jeho téma pro tento rok neslo název „Prostor ve své transdisciplinaritě“, neboť bylo především snahou podpořit a dát prostor k představení různých snah, jež mají potenciál překračovat tradiční oborové hranice. Akce byla uspořádána ve spolupráci Geografického ústavu PřF MU a Ústavu geoniky Akademie věd ČR, v.v.i.

Workshop započal dne 12. září v 10.00 hodin úvodními slovy ředitele Geografického ústavu PřF MU doc. RNDr. Petra Dobrovolného, CSc., po kterých následovala plenární přednáška, v níž dostal tentokrát prostor RNDr. Robert Osman, Ph.D., jenž se značnou měrou podílel na organizacích minulých ročníků workshopů. Přednáška byla zaměřena na otázku otevřenosti české geografie vůči transdisciplinaritě a přístupům mimo geografii. V této souvislosti se týkala zejména potenciálu kvalitativních metodologií a přednášející v ní také popsal své zkušenosti z výuky kvalitativních metod na Geografickém ústavu PřF MU.

plenární přednáška dr. Osmana

Následující program workshopu bylo jednání v jednotlivých sekcích. Sekcí bylo celkem devět, z nichž se mnohé zaměřovaly právě na problematiku transdisciplinárního, případně interdisciplinárního, bádání a výzkumu. Celkem bylo v sekcích představeno 26 příspěvků a to nejen od přispěvatelů z geografických pracovišť, ale také například ze sociologických nebo výtvarnického. V každé sekci byl i dostatečný prostor pro diskuzi nad představenými příspěvky, která nabídla mnohdy netradiční postřehy přesahující oborové hranice. Po ukončení oficiálního programu workshopu diskuze pokračovala při neformálním programu v restauračním zařízení.

Dne 13. září proběhl doprovodný program workshopu, při němž byl navštíven areál Nadace Partnerství v Brně. Zde byla RNDr. Romanem Truksou představena kombinací prohlídky a přednášky Otevřená zahrada i k ní přináležející pasivní dům. Bylo popsáno fungování domu, bilancováno dosavadní fungování areálu, popsány aktivity nadace a nastíněna rozvojová část včetně plánu na městské farmy.

fotogalerie