Změny klimatu a jejich environmentální důsledky

moderátor       Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D.
čas                11:00-12:00
místnost         Z3

3DTvorba a uplatnění (klimatických) scénářů na regionální úrovni
Ing. Vojtěch Svoboda, Ing. Lukáš Kalecký (Katedra geoinformatiky a územního plánování, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze)
Problematika změny klimatu a jejích možných dopadů na jednotlivé sektory lidské činnosti je v současné době na regionální úrovni studována zejména s ohledem na uplatňování adaptačních opatření ke zmírňování těchto dopadů. Příspěvek se věnuje (klimatickým) scénářům, regionálním klimatickým modelům a jejich možnému uplatnění při strategickém a prostorovém plánování, zároveň představuje studii snažící se upozornit na projevy a dopady možných klimatických změn na území Královéhradeckého kraje. Při zpracování studie bylo využito teplotních průměrů a srážkových úhrnů, jelikož tyto klimatické prvky jsou možnými klimatickými změnami nejvíce ovlivňovány a mají zásadní vliv nejen na funkční využití území a strukturu systému osídlení, ale na celé ekosystémy. Příspěvek vznikl za podpory grantové agentury FŽP ČZU v rámci projektů „Studie možných projevů klimatických změn na území Královéhradeckého kraje“ a „Možnosti uplatnění principu střediskovosti v sídelních systémech ČR“.

Zemědělské výnosy v podmínkách měnícího se klimatu na jižní Moravě
Mgr. Petr Kolář (Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita)
doc. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D. (Ústav agrosystémů a bioklimatologie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně)

Probíhající změna klimatu je doprovázena celou řadou dopadů, které se různí především v závislosti na geografické poloze a míře využívání konkrétního území. Významným dopadem je ovlivnění biotických procesů, mezi které lze zařadit i antropogenní proces tvorby zemědělského výnosu. Jižní Moravu je možné v rámci České republiky tradičně považovat za zemědělský region vhodný pro pěstování obilovin. Jaká je ale dnes aktuální situace? Jakým způsobem se změna klimatu odráží v úrovni zemědělských výnosů? Variabilita výnosu zemědělských plodin je přirozeným jevem, který souvisí s mnoha faktory, z nichž meteorologické podmínky dané sezóny, respektive klimatické podmínky několika sezón, hrají klíčovou roli v celkové úrovni výnosu. Na základě dat období 1961-2010 a na příkladu 2 pěstovaných plodin (ozima pšenice, jarní ječmen) s odlišnými životními strategiemi, lze analyzovat jednotlivé faktory meteorologické, respektive klimatické povahy.

Dynamika vegetácie a klimatická zmena v Strednej Ázii: porovnanie satelitných dát a klimatického modelu
Mgr. Bc. Roman Bohovic (Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita)
Klíma je jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich vegetáciu a jej fenológiu. Okrem antropogénneho vplyvu je jediná premenná s okamžitým, krátkodobým dopadom na fenológiu vegetácie. Cieľom tejto práce je preskúmať vzťah medzi vegetačnou dynamikou a zmenami klímy pomocou diaľkového prieskumu Zeme. Zmeny vo fenológii sú analyzované v dvoch rôznych časových a priestorových mierkach pomocou družicových snímkov: celej Strednej Ázie za posledných 25 rokov (1982-2006) pomocou snímkov GIMMS senzoru NOAA AVHRR v rozlíšení 8 km a vybraných regiónov (delta Amudarje, oblasť Buchary a Samarkandu, povodie Zerafšanu a Pamír, Ferganská kotlina) z dátovej sady MODIS NDVI (250 m) v rokoch 2001-2009. Zrážky a teploty vzduchu z regionálneho klimatického modelu REMO pre Strednú Áziu vo verzii 7 (v rozlíšení 0,16 °) boli interpretované vo vzťahu k miestnej fenológii v časovom rozmedzí 1982-2009. Štúdia sa zameriava na možnosti predikcie budúcich zmien vegetácie tým, že zvažuje rôzne rozlíšenia a zdroje satelitných údajov v kombinácii s klimatickými podmienkami modelu Remo. Príspevok pojednáva o téme na regionálnej úrovni pre celú strednú Áziu a predovšetkým v rôznych cieľových oblastiach s rozmanitým krajinným povrchom.