Inovované předměty na GÚ PřF MU

Humánní geografie Fyzická geografie Regionální geografie světadílů

Humánní geografie

Hlavními cíli kurzu je zprostředkovat studentům první ucelený kontakt s problematikou humánní geografie; představit jednotlivé subdisciplíny a motivovat studenty k pozdější specializaci v průběhu bakalářského studia.

více

Geografie dopravy

Předmět poskytuje základní informace o problémech, kterými se zabývá geografie dopravy  včetně analytických technik (např. teorie grafů, měření dopravní dostupnosti a obslužnosti apod.).

více

Dopravní systémy

V předmětu se studenti seznámí s některými dopravně geografickými technikami a s pokročilejšími dopravně geografickými metodami výzkumu.

více

Úvod do politické geografie

Kurz uvádí studenty do diskuse hlavních otázek současné politické geografie v oblasti nerovnoměrného rozvoje světa, geopolitiky, pojetí národa a teorie nacionalismu, geografie voleb a mezinárodní politiky životního prostředí.

více

Globalizační seminář

Kurz vede studenty k samostatnému hodnocení důsledků globalizace, a to prostřednictvím reflexe odborné literatury, informací v médiích, aktivistických textů i průzkumů projevů globalizace v každodenním životě.

více

Geografické myšlení

Hlavními cíli kurzu je představení různých přístupů k "chápání a dělání" geografie; uvedení historických souvislostí a filosofického ukotvení jednotlivých přístupů; uvedení do diskuse o charakteru základních konceptů geografie a představení klíčových osobností, které formovaly vývoj geografického myšlení.

více

Regionální politika a regionální rozvoj

Posluchači budou v průběhu semestru seznámeni se základními principy a východisky regionální politiky a její aplikací v rámci ČR a Evropské unie.

více

Krajinná ekologie

Absolvováním předmětu student získá základní informace o fungování živé složky krajiny ve vztahu k abiotickým činitelům. Studenti se naučí základy stuktury krajiny a základy navrhování územních systémů ekologické stability krajiny.

více

Ekologie a životní prostředí

Studenti se v předmětu naučí samostatně hodnotit ekologické problémy a problémy ŽP, vyjmenovat cíle zákonů týkajících se ochrany přírody a krajiny a interpretovat jejich význam pro praxi.

více

Biogeografie

Studenti se naučí základům discipliny, jejím ekologickým východiskům, seznámí se se základními problémy biogeografie.

více

 

Geografie Evropy

Předmět má za cíl uspořádat dosavadní znalosti studentů o geografii Evropy, ve fyzické geografii přispět k pochopení regionálních rozdílů přírodních podmínek, v humánní geografii pak zejména učinit jasnějšími aktuální problémy jednotlivých skupin zemí.

více

Regionální geografie světa - Afrika, Austrálie a Oceánie

Cílem předmětu je seznámit posluchače s regionální geografií Afriky, Austrálie a Oceánie, v první části z fyzicko-geografického hlediska, ve druhé ze socioekonomického hlediska.

více

Regionální geografie Amerik

Základním cílem předmětu je studium regionálně geografických diferencí představovaného kontinentu.

více

Regionální geografie Asie

Předmět slouží k utřídění znalostí o největším kontinentu světa a k získání znalostí nových.

více

Regionální geografie polárních oblastí

více