Geografický ústav PřF MU

Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity je akademickým pracovištěm s dlouholetými zkušenostmi se vzděláváním studentů a mladých vědeckých pracovníků. Na půděústavu probíhá výuka v celkem 13 akreditovaných studijních oborech ve čtyřech studijních programech (v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studiu). Celkový počet studentů ve všech oborech v září 2009 byl 524 studentů.

Výuku zajišťuje 19 akademických pracovníků (profesoři, docenti a odborní asistenti).

Nad rámec výuky pracoviště zapojuje studenty do výzkumných projektů. Součástí pracoviště je Centrum pro regionální rozvoj, které v současné době realizuje 7 projektů z oblasti aplikovaného geografického výzkumu, vnichž jsou zapojeni studenti.

 

Geografický ústav Přírodovědecké fakulty MU má dlouhodobé zkušenosti s koordinací a řízením projektů zaměřených na rozvoj lidských zdrojů, a to jak v oblasti interní (zavádění nových předmětů do výuky, zapojování studentů a mladých pracovníků do projektů VaV), tak v oblasti externí (spolupráce na národních a mezinárodních projektech v oblasti lidských zdrojů). V letech 2002-2004 se jednalo o projekty GISA2E a URBAX2, podpořené z programu EC Leonardo da Vinci. V projektu GISA2E se jednalo o vytvoření modulárního programu z oblasti GIS a DPZ pro následné vzdělávání zemědělských odborníků. Projekt URBAX2 byl zaměřený na studenty územního plánování, které seznamoval s možnostmi zapojení technologií GIS a DPZ do simulace řízení rozvoje městské zástavby. V oblasti tvorby interaktivních vzdělávacích materiálů žadatel realizoval projekty podpořené FRVŠ, a to "Multimediální učebnice - Kartografie a geoinformatika" a "Multimediální učebnice - Dějiny kartografie". Z FRVŠ byly podpořeny i projekty Hypertextová příručka pro výuku Krajinné ekologie (zaměřený na využití ICT technologií pro obsahové doplnění výuky předmětu, 2008), Aplikace v regionální a sociální geografii (rozšiřující aplikační dovednosti studentů při využívání statistických metod v regionální geografii, 2009), projekt Tvorba nového předmětu: Environmentálně geografické praktikum (rozvíjení praktických dovedností studentů formou terénní a laboratorní výuky, 2009) a Přírodní a environmentální hazardy - online výuka (2009). Seznam projektů řešených pracovištěm žadatele je dostupný na stránkách Přírodovědecké fakulty MU (http://www.muni.cz/sci/315030/projects).