Ústav geoniky AV ČR

Ústav Geoniky AV ČR v.v.i. je v současnosti jediné pracoviště v rámci Akademie věd orientované na základní a aplikovaný výzkum v oboru geografie.

Sídlo má v Ostravě, přičemž oddělení Environmentální geografie, jehož pracovníci budou participovat na projektu, sídlí v Brně. Hlavním důvodem pro zapojení je znalostní potenciál pracoviště, který je dosud jen minimálně využitý ve výuce. Projekty základního i aplikovaného výzkumu, které Ústav Geoniky řeší, reprezentují současný geografický výzkum v ČR, přitom povědomí o nich mezi studenty geografie na pracovišti žadatele téměř zcela chybí. Odborní pracovníci partnera současně získali při řešení těchto projektů řadu znalostí a zkušeností, které jsou dobře využitelné ve výuce.

Mezi Geografickým ústavem a Ústavem Geoniky existuje dlouhodobá neformální spolupráce. Dva zkušení pracovníci partnera působí jako externí vyučující na Geografickém ústavu MU. Mezitím však na Ústavu Geoniky vyrostla generace mladých vědeckých pracovníků, kteří realizují vlastní výzkumné projekty a experimentují s novými přístupy a metodami; zpřístupnění tohoto potenciálu studentům jednak obohatí výuku o nová témata a přístupy, jednak jim ukáže působení geografů ve výzkumné praxi.

Odborní pracovníci Ústavu Geoniky budou spolupracovat s řešitelským týmem z Masarykovy univerzity při tvorbě inovovaných studijních materiálů a připraví nové volitelné předměty: Environmentální sociologie, Hodnocení vlivu na životní prostředí a Pokročilé statistické metody v geografickém výzkumu. Dále budou realizovat blok přednášek a prezentací "Aktuální problémy geografického výzkumu", ve kterém představí studentům aktuální výzkumné projekty řešené na na Ústavu Geoniky.

Přidanou hodnotou zapojení partnera do projektu je především přímé propojení výuky s praxí v aplikovaném geografickém výzkumu. To vytváří prostor pro interaktivní a demonstrativní metody výuky, s praktickými ukázkami a možností konzultací v rámci širokého spektra subdisciplín geografie. Ústav Geoniky také nabídne studentům možnost stáží ve formě dílčí aktivní participace studentů v probíhajících výzkumných projektech.

Primárně se pracoviště Ústavu Geoniky Environmentální geografie zabývá výzkumnou činností v oblasti environmentální geografie a regionálního rozvoje. V řadě projektů jde o řešení úkolů zohledňujících aplikační úroveň pro oblast veřejné správy a regionálního rozvoje s důrazem na trvale udržitelný rozvoj. Ve své další činnosti se členové pracoviště podílejí také na výukové činnosti (např. Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Slezská univerzita Opava), přičemž jejich zapojení do vysokoškolského vzdělávacího procesu vychází právě z požadavku přenést studentům vysokých škol své poznatky a zkušenosti z praxe. Běžnou praxí je spolupráce členů řešitelského týmu partnera s řadou vysokoškolských a výzkumných pracovníků v rámci mezioborové spolupráce na řadě vysokoškolských a výzkumných pracovišť v ČR. Studenti jsou zapojováni do řešení výzkumných projektů řešených na pracovišti partnera formou získávání zkušeností při sběru dat v terénu (dotazníkové průzkumy, GPS měření), případně poskytování podpůrných činností pro výzkumné týmy (základní zpracování dat, tvorba databází pro GIS).