Inovace stávajících a zavedení nových předmětů

Inovace sylabů stávajících předmětů a zavedení nových předmětů je jádrem celého projektu. Tato aktivita zvýší kvalitu výuky, zvýší zájem o studium a o obor, zvýší jazykové a komunikační dovednosti absolventů, a zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce. Celkem bude inovováno 14 předmětů a zavedeno 15 nových. Inovace spočívají v následujících opatřeních:
- Vytvoření moderních studijních materiálů v elektronické i tištěné podobě, které přispějí k zefektivnění studia a užšímu propojení mezi studovanými společenskými jevy a procesy a jejich akademickou analýzou a  interpretací;budou to tištěné učebnice a elektronické databanky textů, map, prezentací, videí, zvukových nahrávek, zadání seminárních prací a úkolů a otázek k procvičování.
- Zavedení nových předmětů, pokrývajících nová a interdisciplinární témata; součástí budou znovu moderní studijní materiály.
- Výuka předmětů v anglickém jazyce.
- Vytvoření počítačových programů umožňujících studentům zobrazovat simulaci reálných situací a procvičování úkolů založených na empirických datech.
- Vytvoření e-learningových modulů.
- Vytvoření elektronického atlasu tematických map ČR