Posilování odborných kapacit akademických pracovníků

Podmínkou zvyšování kvality studia a zvýšení uplatnitelnosti absolventů je posilování odborných kapacit vyučujících. Problémem pociťovaným na obou univerzitních pracovištích je vysoké zatížení vyučujících dané radikálním zvýšením počtu studentů v uplynulých letech nedoprovázené odpovídajícím nárůstem počtu pracovních míst, a snaha zkvalitňovat studium zaváděním nových předmětů. Předpokladem dalšího zkvalitňování výuky je proto jednak přenesení části tvůrčí práce na odborné pracovníky, připravující ve spolupráci s vyučujícími studijní materiály a další podklady pro výuku, jednak další vzdělávání vyučujících, které zefektivní přípravu na výuku.