Spolupráce s organizacemi praxe zaměstnávajícími geografy

Aktivita reaguje na klíčovou aktivitu výzvy (zapojení odborníků z praxe a zahraničí, podpora praxí a stáží studentů VŠ u budoucích zaměstnavatelů a podpora tvorby týmů). Na MU byl předmět "Odborná praxe z geografie" zaveden ve šk. roce 2007/08 jako reakce na explicitní připomínky studentů, že během studia nemajítéměř žádný kontakt s praxí. Realizaci odborné praxe však provází řada problémů: nedaří se získat dostatečný počet organizací ke spolupráci, pracovníci organizací nevědí co mohou od studentů očekávat, studenti mají málo informací potřebných pro výběr organizací, některé organizace zneužívají studenty jako pracovní sílu na nekvalifikované činnosti apod. Projevuje se to mj. v tom, že studenti, kteří si kurz "odborná praxe" zapíší, jej nedokážou absolvovat a překládají ho do dalších semestrů. V geografických programech na UP bude předmět Odborná praxe nově zaveden.


V rámci aktivity bude realizováno:
- navázání spolupráce s nejméně 50 organizacemi zaměstnávajícími absolventy studia geografie

- přednášky odborníků z organizací o činnosti jejich organizací a možnostech stáží pro studenty, případně zaměstnání pro absolventy

- exkurze pro studenty po pracovištích zaměstnávajících geografy v rámci celé ČR

- manuál pro studenty přibližující podmínky vykonání stáží a praxe, s aktualizovanou databází kontaktů a seznamem nabídek stáží a praxí - vše dostupné na stránkách předmětů odborná praxe (v informačních systémech univerzit) a na stránkách projektu

- kulatý stůl, kterého se zúčastní zástupci organizací a akademičtí pracovníci, vyučující odborných předmětů a pedagogičtí zástupci - věnovaný otázkám sladění potřeb praxe se strukturou znalostí a  dovedností absolventů studia.